Zobraziť filtre

Jazyk a komunikácia


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 99

Do oblasti jazyk a komunikácia patrí slovenský jazyk, literatúra a iné cudzie jazyky. Slovenský jazyk a literatúra je základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka. Kvalita spôsobilostí používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu žiaka s jeho okolím, vytváranie vzťahov s inými ľuďmi a formuje zaradenie žiaka do spoločnosti. Žiaci sa postupne učia používať slovenský jazyk, aby ho vedeli používať na spisovnej úrovni v praktickom živote. Používanie jazyka je vnímané ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností, a to rozprávania, písania, čítania a počúvania. Výuka sa zameriava na čítanie, čítanie s porozumením, písanie písmen, číslic, spájanie písmen a slabík, členenie slov na hlásky, porovnávanie významu slov, príbuzné slová, triedenie slov podľa významu, slovné druhy, gramatické javy a písanie i/y, druhy viet a ďalšie. Na druhom stupni sa jedná o rozlišovanie faktov, slovné útvary, základné literárne teórie a história, literárne druhy a žánre, tvaroslovia, skladby viet, vetné členy a ďalšie. Vrámci výučby cudzieho jazyka sa žiaci učia používať základný repertoár slovnej zásoby, izolovaných slov a slovných spojení, ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby, vyhláskovať svoje meno, adresu a ďalšie.