Zobraziť filtre

Matematika a práca s informáciami


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 23

Vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami zahŕňa predmety matematika a informatika. Žiaci na prvom stupni si osvojujú základné matematické pojmy, učia sa pracovať s prirodzenými číslami v obore do 10 000. Začínajú pracovať so zlomkami, grafmi a tabuľkami a učia sa identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami. Ďalšou oblasťou matematiky je geometria, vrámci ktorej žiaci odhadujú a merajú dĺžku útvarov a učia sa prevádzať jednotky dĺžky. Riešia vrámci matematiky taktiež problémy reálneho života. Vrámci predmetu informatika žiaci uvažujú o informáciach, ich využití a spracovaní. Uvažujú v algoritmoch, vytvárajú návody, programy podľa pravidiel. Učia sa uvažovať logicky, argumentovať, hodnotiť, komunikovať a spolupracovať prostredníctvom digitálnych technológií, získavať informácie na webe.Ďalej sa učia o princípoch softvéru a hardvéru, pochopiť riziká na internete a dokázať sa im brániť.